جمعه منبع باز به زبان فارسی رونمایی شد


قدرت گرفته توسط مکس بیس
@BaseMax در گیت هاب (Max Base)
MaxBaseCode [@] Gmail {.DOT.} com
MaxBase.Org